Algemene verkoopsvoorwaarden

Inleiding

Elke verkoop die plaatsvindt met Greenoffice impliceert automatisch dat de koper akkoord gaat met de onderhavige verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden prevaleren boven alle andere algemene voorwaarden, met inbegrip van die van de medecontractant.

Alle wijzigingen van de algemene verkoopvoorwaarden door bijzondere voorwaarden gelden enkel voor de verrichting waarvoor zij bedoeld zijn. Bijzondere voorwaarden hebben geen terugwerkende kracht en zijn niet van toepassing op toekomstige verrichtingen.

Alle verkoopmiddelen van de firma zijn bedoeld voor professionals (detailhandelaars, beleidmakers, bedrijven, besturen, particuliere of overheidsinstellingen,…) in het kader van hun beroepsactiviteit.

Producten:

Alle producten die voorgesteld worden op de website www.green-office.com zijn bedoeld voor professionals. De teksten en afbeeldingen met producten zijn niet contractueel.

Bestelling:

Alle bestellingen die bij Greenoffice geplaatst worden, worden door Greenoffice uitgevoerd zodra de bestelling door onze diensten aanvaard werd en rekening houdend met de beschikbare voorraden. Indien het product niet verkrijgbaar is, verbindt de detailhandelaar of distributeur zich ertoe om de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en een oplossing voor te stellen die voldoet aan zijn wensen.

greenoffice-beheer-van-bedrijfsafval

Levering en transport:

Greenoffice verbindt zich ertoe om bestellingen te leveren op het leveringsadres en binnen de termijn zoals vermeld op de bestelbon.

In bijzondere gevallen (ontoereikende voorraad, speciale producten,...) kan Greenofficelangere leveringstermijnen hanteren. In dergelijke gevallen wordt de klant op voorhand verwittigd. Een vertraagde levering kan geen reden zijn voor een schadevergoeding of om de lopende bestelling in te trekken of te annuleren. De vastgelegde leveringstermijnen zijn gemiddelde termijnen voor levering in Europees Frankrijk.

Voor de leveringskosten wordt een specifieke offerte opgemaakt. Indien u meer informatie wenst, mag u steeds contact opnemen met onze verkoopdienst via 01 40 87 10 00 of contact@green-office.fr.

Indien de bestelling niet volledig in voorraad is, wordt deze in delen geleverd.

Wanneer de levering gebeurt door een transportbedrijf, dient de klant in geval van schade of ontbrekende producten onmiddellijk alle noodzakelijke vaststellingen kenbaar te maken op de transportdocumenten. Deze opmerkingen zullen moeten verstuurd worden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar Greenoffice binnen de drie dagen nadat hij de goederen in ontvangst genomen heeft (art. L133-3 van de Franse handelswet). Indien de bestemmeling deze bepaling niet naleeft, kan hij aansprakelijk gesteld worden. In ieder geval worden de risico’s op verlies of waardevermindering van de producten en materialen overgedragen aan de klant zodra ze het magazijn van Greenoffice verlaten hebben.

Garantie:

Op alle materialen en producten geldt een garantie van één jaar vanaf de datum van ontvangst door de klant in geval van fabricage- of materiaalfouten. De garantie is beperkt tot de vervanging of de reparatie van het materiaal dat als gebrekkig erkend is, met uitzondering van verbruiksgoederen en toebehoren. Bij herstel of vervanging van een product wordt de garantie op het product niet verlengd.

De garantie is enkel geldig wanneer:

Greenoffice van de problemen op de hoogte gesteld is binnen 72 uur na vaststelling, Greenoffice bevestigt dat het product gebreken vertoont, De klant zelf of via een derde niets veranderd heeft aan het product. In elk geval dekt de garantie geen normale slijtage van het materiaal, waardevermindering, schade wegens nalatigheid, gebrekkige controle, gebrekkig onderhoud van het materiaal, gebrekkige installatie of installatie zonder inachtneming van de aanbevelingen van de verkoper.

green-office-sortier-afvalbakken

Levering en transport:

Greenoffice verbindt zich ertoe om bestellingen te leveren op het leveringsadres en binnen de termijn zoals vermeld op de bestelbon.

In bijzondere gevallen (ontoereikende voorraad, speciale producten,...) kan Greenofficelangere leveringstermijnen hanteren. In dergelijke gevallen wordt de klant op voorhand verwittigd. Een vertraagde levering kan geen reden zijn voor een schadevergoeding of om de lopende bestelling in te trekken of te annuleren. De vastgelegde leveringstermijnen zijn gemiddelde termijnen voor levering in Europees Frankrijk.

Voor de leveringskosten wordt een specifieke offerte opgemaakt. Indien u meer informatie wenst, mag u steeds contact opnemen met onze verkoopdienst via 01 40 87 10 00 of contact@green-office.fr.

Indien de bestelling niet volledig in voorraad is, wordt deze in delen geleverd.

Wanneer de levering gebeurt door een transportbedrijf, dient de klant in geval van schade of ontbrekende producten onmiddellijk alle noodzakelijke vaststellingen kenbaar te maken op de transportdocumenten. Deze opmerkingen zullen moeten verstuurd worden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar Greenoffice binnen de drie dagen nadat hij de goederen in ontvangst genomen heeft (art. L133-3 van de Franse handelswet). Indien de bestemmeling deze bepaling niet naleeft, kan hij aansprakelijk gesteld worden. In ieder geval worden de risico’s op verlies of waardevermindering van de producten en materialen overgedragen aan de klant zodra ze het magazijn van Greenoffice verlaten hebben.

Dienstverlening na aankoop:

Greenoffice staat in voor de dienstverlening na aankoop. Voor reparaties die niet meer onder de garantie vallen, wordt een offerte opgemaakt. Zij worden pas uitgevoerd na uitdrukkelijke goedkeuring van de klant, die de offerte ondertekend terugbezorgt. De kosten voor verzending van het defecte product naar de werkplaats zijn steeds voor rekening van de verzender.

Aansprakelijkheden:

De materialen en producten die op de website voorgesteld worden, stemmen overeen met de geldende Franse wetgeving. Indien een bestelling voor het buitenland bestemd is, moet de klant zelf eerst nagaan of de producten overeenstemmen met de geldende wetgeving. De klant moet zich met name bij de lokale overheden informeren over eventuele importbeperkingen of gebruiksvoorwaarden die gelden voor de bestelde producten.

In elk geval kan Greenoffice niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen veroorzaakt door zijn materiaal aan andere goederen en/of voor eventuele directe of indirecte schade.

Prijzen:

Prijzen moeten opgevraagd worden via e-mail op contact@green-office.fr of bij onze verkoopdienst op het nummer 01 40 87 10 00. De prijzen zijn gegarandeerd tot de vermelde geldigheidsdatum op de offerte. Alle prijzen zijn exclusief belastingen (en exclusief TGAP) en leveringskosten, tenzij anders vermeld.

Facturen dienen via overschrijving of bankcheque betaald te zijn binnen de termijn die op de factuur vermeld staat, en binnen een termijn van 45 dagen voor betalingen via administratieve overschrijving.

Elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldag leidt tot:

De betaling van vertragingsrentes tegen een rentevoet die gelijk is aan anderhalve keer de wettelijke rentevoet. Deze rentes beginnen te lopen vanaf de datum van de eerste dag na de vervaldag totdat de betaling ontvangen werd, De onmiddellijke invorderbaarheid van alle nog openstaande en niet-vervallen facturen, De opschorting of annulering (naar keuze door Greenoffice) van alle lopende bestellingen.

Wet op de informatica en vrijheden:

Conform aan de Franse wet van 6 januari 1978 heeft de klant het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen, te corrigeren en er bezwaar tegen te maken. De klant kan schriftelijk verzoeken dat zijn gegevens geschrapt worden uit het bestand en/of niet aan derden doorgegeven worden.

Eigendomsvoorbehoud:

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Greenoffice de volledige en exclusieve eigendom van het verkochte goed behoudt totdat de prijs voor dat goed volledig betaald is. Wissels of andere titels die een betaalverplichting inhouden, worden niet beschouwd als betalingen.